Allmänna villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller teknik- och IT-support tjänster (Tjänsten) GetGeek AB (GetGeek) tillhandahåller en konsument (Kunden). Villkoren kompletteras med vad som överenskommes i varje enskilt fall.

GetGeeks åtaganden

GetGeek ska utföra Tjänsten fackmässigt och ta tillvara på Kundens intressen enligt de krav som följer av Konsumenttjänstlagen (1985:716). GetGeek kan inte garantera att de lyckas nå en lösning på Kundens specifika problem då de utför Tjänsten. I sådana fall föreslås alltid Kunden en lämplig åtgärd för att lösa problemet.

Kundens åtaganden

Kunden ska:

  1. detaljerat beskriva det problem GetGeek ska åtgärda.
  2. inneha nödvändiga licenser för programvara, inneha nödvändig utrustning, hårdvara, och godkända anslutningar för att GetGeek ska kunna utföra Tjänsten.
  3. göra back-ups av data, programvara, information, och filer som lagras på den enhet Tjänsten avser.
  4. betala Tjänsten på av GetGeek angivet sätt, genom faktura

Ångerrätt

Kunden har en ångerrätt på 14 dagar räknat från och med dagen då avtal om Tjänsten ingicks. Ångerrätten utövas genom att meddela GetGeek på hej@getgeek.se, dock senast 24 timmar innan tjänsten ska utföras.

Avbokning

Kunden kan avboka Tjänsten genom att kontakta GetGeek på telefonnummer 010 – 550 40 00. Avbokning måste ske minst 24 timmar innan avtalad tid för Tjänsten. Sker inte avbokning minst 24 timmar innan avtalad tid, debiteras Kunden kostnaden för en timmes arbete (349 SEK).

Reklamation

Kunden ska meddela GetGeek inom rimlig tid, om Kunden anser att Tjänsten är felaktig. GetGeek ska ges tillfälle att avhjälpa felet, om ett sådant föreligger.

Skadestånd och ansvarsbegränsning

GetGeek ersätter direkta skador som de vårdslöst orsakat. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador som t ex utebliven vinst eller andra följdskador. GetGeeks ansvar är begränsat till ett prisbasbelopp (44 800 SEK för 2017). Begränsningarna av GetGeeks skadeståndsskyldighet gäller inte vid uppsåt, grov vårdslöshet, personskada, eller om sådant ansvar följer av tvingande lag.

GetGeek svarar inte för skador som följer av att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt de allmänna villkoren eller Tjänsten. Detta inkluderar, bland annat, förlust eller ändring i data, information, programvara och filer som kunden inte gjort en back-up av; och bristande funktionalitet eller kvalitet som följer av att Kunden inte innehar nödvändiga licenser, utrustning, hårdvara, och anslutningar.

Befriande omständigheter

GetGeek har ingen skyldighet att ersätta skada, avhjälpa fel, eller fullgöra viss förpliktelse om skadan, felet, eller underlåtelsen att utföra förpliktelse har sin grund i en omständighet utanför GetGeeks kontroll.

Personuppgifter

GetGeek behandlar de personuppgifter, exempelvis namn, adress, personnummer, och e-postadress, som Kunden tillhandahåller i enlighet med de krav som följer av personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna behandlas när det är nödvändigt för att GetGeek ska kunna utföra Tjänsten och fakturera Kunden, eller andra förpliktelser i lag, exempelvis för bokföring.

Läs mer om hur vi samlar in uppgifter i vår Integritetspolicy

Kunden samtycker till att dennes personuppgifter används för marknadsföring, marknadsanalyser, statistik, samt för att utvärdera och förbättra GetGeeks tjänster. I samband med sådan behandling kan personuppgifter, överföras till GetGeeks samarbetspartners. Kunden har rätt att motsätta sig behandling av sina personuppgifter, eller begära att uppgifterna rättas eller tas bort. För att göra det, eller få mer information, kontakta GetGeek på hej@getgeek.se

Tvist

Tvist med anledning av Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, kan Kunden vände sig till
Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm,
för en rekommendation för tvistens lösning.